ห้องเรียนเทคโนโลยี

ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู็คณิตศาสตร์
ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม