หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ทำเนียบผู้บริหารและกลุ่มงาน ทำเนียบคนเก่ง ห้องเรียน 4.0 Facebook ยุวชนประกันภัย

  

  ทำเนียบผู้บริหาร    


ลำดับ

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ปี

นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณโพธิ์คำ

กศ.บ

ครูใหญ่

๒๕๒๓ – ๒๕๒๕

นายรังสรรค์        โสมรักษ์

กศ.บ.

ครูใหญ่

๒๕๒๕ – ๒๕๒๖

นายไชยขรรค์      เพ็ญชรี

กศ.บ.

อาจารย์ใหญ่

๒๕๒๖ – ๒๕๓๒

นายสุพล            วังสินธุ์

กศ.บ.

อาจารย์ใหญ่

๒๕๓๒ – ๒๕๓๕

นายกัมพล          พื้นแสน

กศ.ม.

อาจารย์ใหญ่

๒๕๓๕ – ๒๕๔๒

นางรุจิรา             อุดรแผ้ว

กศ.ม.

อาจารย์ใหญ่

๒๕๔๒ – ๒๕๔๓

นายสำเร็จ           โพธิวรรณา

ค.ม.

รก.อาจารย์ใหญ่

๒๕๔๓ – ๒๕๔๓

นางทัศนาวดี       โพนเมืองหล้า

ศศ.ม.

ผู้อำนวยการ

๒๕๔๓ – ๒๕๔๗

นายพงษ์สวัสดิ์     บุญเสริม

สส.บ.

ผู้อำนวยการ

๒๕๔๗ – ๒๕๕๐

๑๐

นายสมหมาย      เกิดศิริ

ศศบ., ค.บ.

ผู้อำนวยการ

๒๕๕๐ – ๒๕๕๓

๑๑

นายชาติชาย  สิงห์พรหมสาร

ศษ.ม.

ผู้อำนวยการ

๒๕๕๓-๒๕๕๕

๑๒

นางสาวแสงตะวัน  อ่อนพุทธา

Ph. D

ผู้อำนวยการ

๒๕๕๖-2559

๑๓

นายปนุพงษ์   เถาว์รินทร์

ศศ.ม.

ผู้อำนวยการ

๒๕๕๙-๒๕๖๓

๑๔
นายวิทยา กรแก้ว
ศศ.ม.
ผู้อำนวยการ
๒๕๖๓-ปัจจุบัน

 

(เพิ่มเติม)