หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ทำเนียบผู้บริหาร โครงสร้างการบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ สารสนเทศ ITA Online

  

  ทำเนียบผู้บริหาร    

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณโพธิ์คำ

กศ.บ

ครูใหญ่

๒๕๒๓ – ๒๕๒๕

นายรังสรรค์ โสมรักษ์

กศ.บ.

ครูใหญ่

๒๕๒๕ – ๒๕๒๖

นายไชยขรรค์  เพ็ญชรี

กศ.บ.

อาจารย์ใหญ่

๒๕๒๖ – ๒๕๓๒

นายสุพล วังสินธุ์

กศ.บ.

อาจารย์ใหญ่

๒๕๓๒ – ๒๕๓๕

นายกัมพล  พื้นแสน

กศ.ม.

อาจารย์ใหญ่

๒๕๓๕ – ๒๕๔๒

นางรุจิรา   อุดรแผ้ว

กศ.ม.

อาจารย์ใหญ่

๒๕๔๒ – ๒๕๔๓

นายสำเร็จ  โพธิวรรณา

ค.ม.

รก.อาจารย์ใหญ่

๒๕๔๓ – ๒๕๔๓

นางทัศนาวดี  โพนเมืองหล้า

ศศ.ม.

ผู้อำนวยการ

๒๕๔๓ – ๒๕๔๗

นายพงษ์สวัสดิ์   บุญเสริม

สส.บ.

ผู้อำนวยการ

๒๕๔๗ – ๒๕๕๐

๑๐

นายสมหมาย    เกิดศิริ

ศศบ.ค.บ.

ผู้อำนวยการ

๒๕๕๐ – ๒๕๕๓

๑๑

นายชาติชาย  สิงห์พรหมสาร

ศษ.ม.

ผู้อำนวยการ

๒๕๕๓ - ๒๕๕๕

๑๒

นางสาวแสงตะวัน  อ่อนพุทธา

Ph. D

ผู้อำนวยการ

๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

๑๓

นายปนุพงษ์   เถาว์รินทร์

ศศ.ม.

ผู้อำนวยการ

๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

๑๔

นายวิทยา กรแก้ว

ศศ.ม.

ผู้อำนวยการ

๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๑๕ นายเทอดนคร ห้องแซง ศศ.ม. ผู้อำนวยการ ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน

(เพิ่มเติม)

 

 

BACK