หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ทำเนียบผู้บริหารและกลุ่มงาน ทำเนียบคนเก่ง ห้องเรียน4.0 Facebook ยุวชนประกันภัย

  

นายปนุพงษ์ เถาว์รินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ แผนงานและประกันคุณภาพ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายชุมพร เวชกามา 
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
นายบุญเพียร เยี่ยมรัมย์
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
นายคำตัน ป้องศรี
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
แผนงานและประกนคุณภาพ 
นายบุญศักดิ์ ทานะเวช
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวจันทร์ทิมา ภะวัง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ งานบุคคล

นางสาวดาฤณี แสงวงค์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานการเงิน

 

นางสาวกัญชลัช ศรีลามา

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

 

นางสาวธนาพร ผุดผ่อง

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้า

 

 

 

 

 

 

 

     

่นายปิยะณัฐ พลเดช

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่ งานกิจการนักเรียน