หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ทำเนียบผู้บริหารและกลุ่มงาน ITA Online ห้องเรียน 4.0 Facebook ยุวชนประกันภัย

       

ประวัติโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

  โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมมีสถานที่ตั้งอยู่หมู่ที่บ้านดงมะไฟ ๒๐๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมะไฟ อำเภอ   ทรายมูล  จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ ๓๕๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๘๗๙๘๖  โทรสาร ๐๔๕-๗๘๗๙๘๖

กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๓ โดยมี นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณโพธิ์คำ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก มีครู-อาจารย์ รวม ๔ คน มีนักเรียนจำนวน ๕๓ คน เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก รุ่นที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส) รวมถึงมีการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนในปี พ.ศ.๒๕๓๔ กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา  ตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๓๙ และได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๓๕ ปี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมได้รับบริจาคที่ดินจากนายเรียบ ไศลบาท นายพุทธา  ครผา, นายจิต  ป้องศรี, นายทองศรี ผลจันทร์ และได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมในปี พ.ศ.๒๕๓๘ รวมทั้งหมด ๔๒ ไร่ ๗๘ ตารางวา

ปัจจุบัน นายปนุพงษ์ เถาว์รินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม มีข้าราชการครูจำนวน ๑๕ คน พนักงานราชการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) ๓ คน ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ) ๑ คน ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) ๒ คน และมีนักเรียนทั้งหมด ๓๐๙  คน  

.

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

   

รูปช่อมะไฟ  ๓  ช่อ  ภายในช่อเป็นรูปดอนโคกกลางมีดอกเห็ดนานาชนิด 

ด้านล่างมีปรัชญาของโรงเรียนและชื่อโรงเรียนดงมะไฟพิทาคมช่อมะไฟแต่ละช่อ  มีความหมายดังนี้
            

ช่อที่ ๑ หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชา ช่อที่ ๒ หมายถึง มีจริยาดีงาม ช่อที่ ๓ หมายถึง ความสามัคคี

ปรัชญาของโรงเรียน
“สุวิชาโน   ภวํ  โหติ”   ผู้รู้วิชาเป็นผู้เจริญ

คำขวัญของโรงเรียน
      “เลิศทางวิชา  จริยาดีงาม  สร้างความสามัคคี”  

สีประจำโรงเรียน
  “กรมท่า – ชมพู”  

เอกลักษณ์
   “บรรยากาศร่มรื่น” อัตลักษณ์
   “มีสัมมาคารวะ”

ข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้ง:โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม  เลขที่ ๒๐๑  หมู่ ๘  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอทรายมูล   จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์  ๐-๔๕๗๘-๗๙๘๖  โทรสาร  ๐-๔๕๗๘-๗๙๘๖ 

.

 

.

.