คำสั่งโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม2564

เลขที่คำสั่ง เรื่อง
15/2564 คำสั่งไปราชการ

85/2564

คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมำยหน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไป
86/2564 คำสั่งแต่งตั้งเขตรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564
87/2564 คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลำกรรับผิดชอบกำกับดูแลอาคารเรียนห้องปฏิบัติงานและห้องพิเศษประจำปีการศึกษา 2564
35/2564 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม 2564
72/2564 คำสั่งปฏิบัติงานสอนภาคเรียนที่1/2564
94/2564 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
99/2564 คำสั่งแต่งต้งคณะดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19
130/2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงานวิชาการประจำปีการศึกษา 2564
1/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีการศึกษา 2564
9/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
10/2565

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

12/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การซ้อมหนีไฟประจำปีการศึกษา 2564

 

 

Back