ผู้บริหารการศึกษา

“การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

สารสนเทศโรงเรียนในสังกัด

62684
นักเรียน
4028
ครูและบุคลากร
83
โรงเรียน
11
สหวิทยาเขต

นโยบายการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ZERO TOLERANCE

ดาวน์โหลด


สรุปความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ สพม.28

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ สพม.28