ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูลจากระบบDMC เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

จำนวนห้อง

แผนการรับนักเรียน(จำนวนห้อง/จำนวนนักเรียน)

ชาย

หญิง

รวม

ทั้งหมด

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนพิเศษ

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๙

๒๑

๔๐

๒/๔๐

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๗

๒๑

๔๘

๒/๔๐

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๔

๒๔

๔๘

๒/๔๐

 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

๗๐

๖๖

๑๓๖

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๑๗

๒๕

๔๒

๒/๔๐

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๒๘

๒๔

๕๒

๒/๔๐

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑๕

๑๗

๓๒

๒/๔๐

 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

๖๐

๖๖

๑๒๖

 

รวมทั้งสิ้น

๑๓๐

๑๓๒

๒๖๒

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

 

 

BACK