ห้องเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

 

คุณครูบุญศักดิ์ ทานะเวช

คุณครูนราวดี ศรีเนตร

คุณครศิริพร รูปทอง

คุณครูวีรณา หลายวิวัฒน์