หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหารและกลุ่มงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาพกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สารสนเทศ ITA Online

ข่าวประชาสัมพันธ์ .... โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

9 มกราคม 2565

ประกาศโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ฉบับที่ 2

3 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมอบรมการป้องกันภัย และอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2564
9 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2564
10-11 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2564
15 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม เข้าวัด ทำบุญ เนื่องวันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565
17 กุมภาพัน์ 2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
21 กุมภาพันธ์ 2565 รับการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมจากสหวิทยาเขตยศสุนทร์
  กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
2 มีนาคม 2565 การสอบปลายภาคเรียนที่2/2564 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2565
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นม.3และม.6
24 มีนาคม 2565 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์พอสว. ณ บ้านดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
1-2 เมษายน 2565 คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานรร.หนองขอนวิทยา จ.อุบลราชธานี
31 พฤษภาคม 2565 สภานักเรียน และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โดยงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
8 มิถุนายน 2565 รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย จาก กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร
14 มิถุนายน 2565 ทำ MOU เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
20 มิถุนายน 2565 รับการนิเทศติดตามสถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER
22 มิถุนายน 2565 ประกวดระเบียบแถวเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2565

 

 

 

     

 

 

ที่ตั้ง โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 201 หมู่8 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 โทรศัพท์ 045 989981

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

created by : weerana laiwiwat

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์